;

خدمات ما

بخشی از ماشین آلات مستقر در سایت اختصاصی صحافی 


چاپ اندیشه برتر

- پنج دستگاه ورق تاکنی 4/5 ورقی

- 2 دستگاه چسب گرم 24 خونه ترتیب کن 10 گیره با 3 طرف برش

-دستگاه مفتول دوزی 6 خونه ترتیب کن با سه طرف برش

-دستگاه مفتول دوزی زنجیره ایی با سه طرف برش دستگاه

-4 دستگاه برش