خدمات ما


 بخشی از امکانات موجود در سایت چاپخانهایکس ال پنج رنگ با لاک هایدلبرگ XL 105-5-LX2

سی دی پنج رنگ با لاک هایدلبرگ CD 102-5-L

سی دی پنج رنگ هایدلبرگ CD 75-5L

سی دی چهاررنگ با لاک هایدلبرگ CD 74-4-L

سی دی چهاررنگ هایدلبرگ CD 74-4

سه دستگاه دو رنگ هایدلبرگ SM 74-2