چاپخانه

بخشی از امکانات موجود در سایت چاپخانه

  • ایکس ال پنج رنگ با لاک هایدلبرگ XL 105-5-LX2
  • سی دی پنج رنگ با لاک هایدلبرگ CD 102-5-L
  • سی دی پنج رنگ هایدلبرگ CD 75-5L
  • سی دی چهاررنگ با لاک هایدلبرگ CD 74-4-L
  • سی دی چهاررنگ هایدلبرگ CD 74-4
  • سه دستگاه دو رنگ هایدلبرگ SM 74-2

نام
ایمیل
نظر