قیمت فرم های عمومی

گلاسه 135 گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 200 290 295,000 5 روز 310,000 2 روز 350,000 6 ساعت
2 گلاسه 135 گرمی A4 دورو 1000 تایی 1000 دورو 200 290 358,000 5 روز 372,000 2 روز
3 گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 145 200 147,000 5 روز 155,000 2 روز 175,000 6 ساعت
4 گلاسه 135 گرمی A5 دورو 1000 تایی 1000 دورو 145 200 179,000 5 روز 186,000 2 روز
5 گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 100 145 73,000 5 روز 77,000 2 روز 87,000 6 ساعت
6 گلاسه 135 گرمی A6 دورو 1000 تایی 1000 دورو 100 145 89,000 5 روز 93,000 2 روز
7 گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 100 200 110,000 5 روز 125,000 2 روز 170,000 6 ساعت
8 گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 1000 تایی 1000 دورو 100 200 135,000 5 روز 145,000 2 روز

گلاسه 135 گرمی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 200 290 528,000 5 روز 550,000 2 روز 565,000 6 ساعت
2 گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی 2000 دورو 200 290 598,000 5 روز 630,000 2 روز 645,000 6 ساعت
3 گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 145 200 264,000 5 روز 275,000 2 روز 283,000 6 ساعت
4 گلاسه 135گرمی A5 دورو 2000 تایی 2000 دورو 145 200 299,000 5 روز 315,000 2 روز 325,000 6 ساعت
5 گلاسه 135گرمی A6 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 100 145 132,000 5 روز 138,000 2 روز 145,000 6 ساعت
6 گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی 2000 دورو 100 145 150,000 5 روز 158,000 2 روز 165,000 6 ساعت
7 گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 100 200 170,000 5 روز 180,000 2 روز
8 گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 2000 تایی 2000 دورو 100 200 180,000 5 روز 190,000 2 روز
9 گلاسه 135گرمی 10X10 یکرو 2000 تایی 2000 دورو 100 100 170,000 5 روز 180,000 2 روز

گلاسه 135 گرمی 5000تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی A4 یکرو 5000 یکرو 200 290 1,228,000 5 روز 1,250,000 2 روز
2 گلاسه 135 گرمی A4دورو 5000 تایی 5000 دورو 200 290 1,315,000 5 روز 1,340,000 2 روز
3 گلاسه 135 گرمیA5 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 145 200 614,000 5 روز 625,000 2 روز
4 گلاسه 135گرمی A5 دورو 5000 تایی 5000 دورو 145 200 657,000 5 روز 673,000 2 روز
5 گلاسه135 گرمی A6 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 100 145 307,000 5 روز 315,000 2 روز
6 گلاسه 135 گرمی A6 دورو 5000 تایی 5000 دورو 100 145 328,000 5 روز 335,000 2 روز
7 گلاسه 135 گرمی10x20 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 100 200 350,000 5 روز 370,000 2 روز
8 گلاسه 135 گرمی 10x20دورو 5000 تایی 5000 دورو 100 200 430,000 5 روز 450,000 2 روز

گلاسه 135گرمی 1000 تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 گلاسه 135گرمی B4 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 340 240 450,000 5 روز 460,000 2 روز
2 گلاسه 135گرمی B4 دورو 1000 تایی 1000 دورو 340 240 585,000 5 روز 602,000 2 روز
3 گلاسه 135گرمی B5 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 170 240 225,000 5 روز 230,000 2 روز
4 گلاسه 135گرمی B5 دورو 1000 تایی 1000 دورو 170 240 293,000 5 روز 301,000 2 روز
5 گلاسه 135گرمی B6 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 170 120 112,000 5 روز 115,000 2 روز
6 گلاسه 135گرمی B6 دورو 1000 تایی 1000 دورو 170 120 146,000 5 روز 150,000 2 روز

گلاسه 135گرمی 2000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 گلاسه 135گرمی B4 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 340 240 800,000 5 روز 820,000 2 روز
2 گلاسه 135گرمی B4 دورو 2000 تایی 2000 دورو 340 240 960,000 5 روز 980,000 2 روز
3 گلاسه 135گرمی B5 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 170 240 400,000 5 روز 410,000 2 روز
4 گلاسه 135گرمی B5 دورو 2000 تایی 2000 دورو 170 240 480,000 5 روز 490,000 2 روز
5 گلاسه 135گرمی B6 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 170 120 200,000 5 روز 205,000 2 روز
6 گلاسه 135گرمی B6 دورو 2000 تایی 2000 دورو 170 120 240,000 5 روز 245,000 2 روز

گلاسه 135گرمی 5000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 گلاسه 135گرمی B4 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 340 240 1,800,000 5 روز 1,830,000 2 روز
2 گلاسه 135گرمی B4 دورو 5000 تایی 5000 دورو 340 240 2,000,000 5 روز 2,030,000 2 روز
3 گلاسه 135گرمی B5 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 170 240 900,000 5 روز 915,000 2 روز
4 گلاسه 135گرمی B5 دورو 5000 تایی 5000 دورو 170 240 1,000,000 5 روز 1,015,000 2 روز
5 گلاسه 135گرمی B6 یکرو 5000 تایی 5000 دورو 170 120 450,000 5 روز 460,000 2 روز
6 گلاسه 135گرمی B6 دورو 5000 تایی 5000 دورو 170 120 500,000 5 روز 510,000 2 روز