قیمت فرم های عمومی

پوستر تحریر80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 100X70 1000 یکرو 690 990 1,980,000 2 روز
2 پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 50x70 1000 یکرو 690 490 1,110,000 2 روز
3 پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 100X70 2000 یکرو 690 990 3,270,000 2 روز
4 پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 50x70 2000 یکرو 690 490 1,770,000 2 روز
5 پوستر تحریر 80گرمی 1000 تایی 60X90 1000 یکرو 90 60 1,830,000 2 روز
6 پوستر تحریر 80گرمی 2000 تایی 60X90 2000 یکرو 59 89 2,960,000 2 روز
7 پوستر تحریر 80گرمی 1000 تایی 60X45 1000 یکرو 590 440 1,020,000 2 روز
8 پوستر تحریر 80گرمی 2000 تایی 60X45 2000 یکرو 590 440 1,620,000 2 روز
9 پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 400 290 515,000 2 روز
10 پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو 1000 تایی 1000 دورو 400 300 790,000 2 روز
11 پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 400 290 810,000 2 روز
12 پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو2000 تایی 2000 دورو 400 290 1,125,000 2 روز
13 پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 5000 تایی 2000 یکرو 400 290 1,350,000 2 روز
14 پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو 5000 تایی 5000 دورو 400 290 1,650,000 2 روز
15 پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 340 480 555,000 2 روز
16 پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 340 480 885,000 2 روز
17 پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 340 480 2,000,000 2 روز

پوستر گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 100X70 1000 یکرو 690 990 3,430,000 2 روز
2 پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 100X70 2000 یکرو 690 990 6,180,000 2 روز
3 پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 50x70 1000 یکرو 690 490 1,840,000 2 روز
4 پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی50x70 2000 یکرو 690 490 3,220,000 2 روز
5 پوستر گلاسه 135گرمی 1000 تایی 60x90 1000 یکرو 59 89 3,200,000 2 روز
6 پوستر گلاسه 135گرمی 2000 تایی 60x90 2000 یکرو 59 89 5,100,000 2 روز
7 پوستر گلاسه 135گرمی 1000 تایی 45x60 1000 یکرو 590 450 1,600,000 2 روز
8 پوستر گلاسه 135گرمی 2000 تایی 45x60 2000 یکرو 600 450 2,635,000 2 روز
9 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 400 290 770,000 2 روز
10 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 1000 تایی 1000 دورو 400 290 1,040,000 2 روز
11 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 400 290 1,315,000 2 روز
12 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 2000 تایی 2000 دورو 400 290 1,630,000 2 روز
13 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 400 290 2,600,000 2 روز
14 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 5000 تایی 5000 دورو 400 290 3,100,000 2 روز
15 پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 345 480 920,000 2 روز
16 پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 340 480 1,610,000 2 روز
17 پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 340 480 5,000,000 2 روز

پوستر تحریر ایرانی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 1000 تایی 1000 دورو 690 490 960,000 2 روز
2 پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 690 490 1,460,000 2 روز
3 پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 690 490 2,840,000 2 روز
4 پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 690 990 1,670,000 2 روز
5 پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 690 990 2,650,000 2 روز
6 پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 690 990 5,370,000 2 روز