قیمت فرم های عمومی

ست اداری یک

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 ست اداری 1 - تحریر 80 گرمی
پاکت ملخی:1000
سربرگ A4:2000
سربرگ A5:2000
1000 یکرو 594 440 1,060,000 5 روز 1,160,000 3 روز
2 ست اداری 1 - تحریر 100 گرمی
پاکت ملخی:1000
سربرگ A4:2000
سربرگ A5:2000
1000 یکرو 594 440 1,540,000 7 روز 1,700,000 3 روز
3 ست اداری 1 کتان 120 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 594 440 2,080,000 5 روز

ست اداری دو

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 ست اداری 2 - تحریر 80 گرمی
پاکت ملخی:1000
پاکت A4:1000
سربرگ A4:1000
1000 یکرو 690 490 1,120,000 7 روز 1,320,000 3 روز
2 ست اداری 2 کتان 120گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 690 490 2,200,000 5 روز
3 ست اداری 2 - تحریر 100 گرمی
پاکت ملخی:1000
پاکت A4:1000
سربرگ A4:1000
1000 یکرو 690 490 1,700,000 7 روز 1,900,000 3 روز