قیمت فرم های عمومی

پاکت ملخی تحریر 80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت ملخی تحریر 80گرمی 1000 تایی
قسمت های چسب باید سفید باشد:0
1000 یکرو 250 230 250,000 7 روز 275,000 3 روز
2 پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 2000 تایی 2000 یکرو 250 230 420,000 7 روز 540,000 3 روز
3 پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 5000 تایی 5000 یکرو 250 230 910,000 7 روز 1,100,000 3 روز

پاکت A3 تحریر 80گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A3 تحریر 80گرمی 1000 تایی 1000 دورو 660 490 1,300,000 5 روز
2 پاکت A3 تحریر 80گرمی 2000 تایی 2000 دورو 660 490 2,100,000 5 روز
3 پاکت A3 تحریر 80گرمی 5000 تایی 2000 دورو 660 490 4,600,000 5 روز

پاکت A4 تحریر 80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A4 تحریر 80 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 345 480 590,000 7 روز 630,000 3 روز
2 پاکت A4 تحریر 80 گرمی 2000 تایی 2000 یکرو 345 480 960,000 7 روز 1,100,000 3 روز
3 پاکت A4 تحریر 80 گرمی 5000 تایی 5000 یکرو 345 480 2,010,000 5 روز

پاکت تحریر 100گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A4 تحریر 100گرمی 1000تایی 1000 یکرو 345 480 860,000 7 روز
2 پاکت A5 تحریر 100گرمی 1000تایی 1000 یکرو 345 480 440,000 7 روز
3 پاکت ملخی تحریر 100گرمی 1000تایی 1000 یکرو 250 230 364,000 7 روز
4 پاکت 100 گرمی 1000 تایی A3 1000 یکرو 660 490 1,700,000 5 روز

پاکت A5 تحریر 80 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A5 تحریر 80 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 340 260 310,000 7 روز 340,000 3 روز
2 پاکت A5 تحریر 80 گرمی 2000تایی 2000 یکرو 340 260 500,000 7 روز 650,000 3 روز
3 پاکت A5 تحریر 80 گرمی 5000 تایی 5000 یکرو 340 260 1,070,000 7 روز 1,300,000 3 روز

پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 250 230 420,000 7 روز 445,000 3 روز
2 پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 2000 تایی 2000 یکرو 250 230 760,000 7 روز 890,000 3 روز
3 پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی 5000تایی 5000 یکرو 250 230 1,780,000 7 روز 1,950,000 3 روز

پاکت A3 گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 1000 دورو 660 490 2,200,000 5 روز
2 پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 2000 دورو 660 490 3,800,000 5 روز
3 پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 5000 دورو 660 490 8,400,000 5 روز

پاکت تحریر ایرانی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A4 تحریر ایرانی 1000تایی 1000 یکرو 345 480 520,000 9 روز
2 پاکت A5 تحریر ایرانی 1000تایی 1000 یکرو 340 260 270,000 9 روز
3 پاکت ملخی تحریر ایرانی 1000تایی 1000 یکرو 250 230 214,000 9 روز

پاکت تحریر ایرانی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A4 تحریر ایرانی 2000تایی 2000 دورو 345 480 810,000 9 روز
2 پاکت A5 تحریر ایرانی 2000 تایی 2000 یکرو 340 260 430,000 9 روز
3 پاکت ملخی تحریر ایرانی 2000تایی 2000 یکرو 250 230 350,000 9 روز

پاکت A4 گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 345 480 955,000 7 روز 1,100,000 3 روز
2 پاکت A4 گلاسه 135گرمی 2000تایی 2000 یکرو 345 480 1,680,000 7 روز 1,880,000 3 روز
3 پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 5000 یکرو 345 480 3,830,000 7 روز 4,100,000 3 روز

پاکت A5 گلاسه 135 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 340 260 490,000 7 روز 520,000 3 روز
2 پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 2000 یکرو 340 260 870,000 7 روز 980,000 3 روز
3 پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 5000 یکرو 340 260 1,980,000 7 روز 2,200,000 3 روز

پاکت تحریر ایرانی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A4 تحریر ایرانی 5000 تایی 5000 دورو 345 480 1,640,000 9 روز
2 پاکت A5 تحریر ایرانی 5000 تایی 5000 دورو 340 260 870,000 9 روز
3 پاکت ملخی تحریر ایرانی 5000 تایی 5000 دورو 250 230 745,000 9 روز

پاکت کتان 120 گرم

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 پاکت A3 کتان 120 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 690 490 2,220,000 6 روز
2 پاکت A4 کتان 120 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 345 480 1,150,000 6 روز
3 پاکت A5 کتان 120 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 340 260 585,000 6 روز
4 پاکت ملخی کتان 120 گرمی 1000 تایی 1000 یکرو 250 230 490,000 6 روز