قیمت فرم های عمومی

تحریر 80 گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 200 290 165,000 5 روز 187,000 2 روز 225,000 6 ساعت
2 تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 200 290 238,000 5 روز 250,000 2 روز 290,000 6 ساعت
3 تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 145 200 85,000 5 روز 95,000 2 روز 120,000 6 ساعت
4 تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 145 200 120,000 5 روز 125,000 2 روز 145,000 6 ساعت
5 تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 100 145 41,000 5 روز 46,000 2 روز 60,000 6 ساعت
6 تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 100 145 60,000 5 روز 63,000 2 روز 75,000 6 ساعت
7 تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 100 200 60,000 5 روز 65,000 2 روز
8 تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 100 200 70,000 5 روز 75,000 2 روز

تحریر 80 گرمی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 2000 تایی 2000 یکرو 200 290 278,000 5 روز 299,000 2 روز
2 تحریر 80 گرم - A4 دورو - 2000 تایی 2000 دورو 200 290 358,000 5 روز 378,000 2 روز
3 تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 2000 تایی 2000 یکرو 145 200 140,000 5 روز 150,000 2 روز
4 تحریر 80 گرم - A5 دورو - 2000 تایی 2000 دورو 145 200 180,000 5 روز 190,000 2 روز
5 تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 2000 تایی 2000 یکرو 100 145 70,000 5 روز 76,000 2 روز
6 تحریر 80 گرم - A6 دورو - 2000 تایی 2000 دورو 100 145 90,000 5 روز 95,000 2 روز
7 تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 2000 تایی 2000 یکرو 100 200 80,000 5 روز 85,000 2 روز
8 تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 2000 تایی 2000 دورو 100 200 110,000 5 روز 125,000 2 روز

تحریر 80 گرمی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80 گرمی A4 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 200 290 598,000 5 روز 625,000 2 روز
2 تحریر 80 گرمی A4 دورو 5000 تایی 5000 دورو 200 290 688,000 5 روز 715,000 2 روز
3 تحریر 80گرمی A5 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 145 200 299,000 5 روز 315,000 2 روز
4 تحریر 80 گرمی A5 دورو 5000 تایی 5000 دورو 145 200 344,000 5 روز 360,000 2 روز
5 تحریر 80گرمی A6 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 100 145 150,000 5 روز 157,000 2 روز
6 تحریر 80 گرمی A6 دورو 5000 تایی 5000 دورو 100 145 172,000 5 روز 179,000 2 روز
7 تحریر 80 گرمی 10x20 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 100 200 195,000 5 روز 200,000 2 روز
8 تحریر 80 گرمی 10x20 دورو 5000 تایی 5000 دورو 100 200 220,000 5 روز 230,000 2 روز
9 تحریر 80 گرمی 10x10 یکرو 5000 تایی 5000 دورو 100 100 140,000 5 روز 145,000 2 روز

تحریر استاندارد

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی یکرو 1000 یکرو 210 297 222,000 5 روز 238,000 2 روز 280,000 6 ساعت
2 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی دورو 1000 دورو 210 297 318,000 5 روز 338,000 2 روز 375,000 6 ساعت
3 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو 1000 یکرو 210 148 110,000 5 روز 119,000 2 روز 140,000 6 ساعت
4 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی دورو 1000 دورو 210 148 159,000 5 روز 169,000 2 روز 190,000 6 ساعت
5 تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 1000تایی 1000 یکرو 148 105 55,000 7 روز 59,000 2 روز 70,000 6 ساعت
6 تحریر 80گرمی A6 استاندارد 1000 تایی دورو 1000 دورو 148 105 80,000 5 روز 85,000 2 روز 103,000 6 ساعت
7 تحریر 80 گرمی A4 استاندراد 2000 تایی 2000 یکرو 210 297 360,000 5 روز 380,000 2 روز
8 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 2000 تایی دورو 2000 دورو 210 297 468,000 7 روز 488,000 2 روز
9 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی یکرو 2000 یکرو 210 148 180,000 5 روز 190,000 2 روز
10 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی دورو 2000 دورو 210 148 234,000 7 روز 245,000 2 روز
11 تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 2000تایی 2000 یکرو 148 105 90,000 7 روز 95,000 2 روز
12 تحریر 80گرمی A6 استاندارد 2000 تایی دورو 2000 دورو 148 105 117,000 7 روز 122,000 2 روز
13 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 5000تایی 5000 یکرو 210 297 755,000 5 روز 785,000 2 روز
14 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 5000 تایی دورو 5000 دورو 210 297 890,000 5 روز 910,000 2 روز
15 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی یکرو 5000 یکرو 210 148 378,000 5 روز 395,000 2 روز
16 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی دورو 5000 دورو 210 148 445,000 5 روز 455,000 2 روز
17 تحریر80گرمی A6 استاندارد 5000تایی یکرو 5000 یکرو 148 105 189,000 7 روز 196,000 2 روز
18 تحریر 80گرمی A6 استاندارد 5000 تایی دورو 5000 دورو 148 105 222,000 5 روز 228,000 2 روز

تحریر 100 گرمی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 100 گرمی 1000 تایی A4 یکرو استاندارد 1000 یکرو 210 297 380,000 5 روز
2 تحریر 100 گرمی 1000 تایی A5 یکرو استاندارد 1000 یکرو 210 148 190,000 5 روز
3 تحریر 100 گرمی B4 یکرو 1000 تایی 1000 دورو 340 240 520,000 5 روز
4 تحریر 100 گرمی B5 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 170 240 280,000 5 روز

تحریر ایرانی 1000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 یکرو 1000 یکرو 200 290 140,000 7 روز
2 تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 دورو 1000 دورو 200 290 215,000 7 روز
3 تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 یکرو 1000 یکرو 145 200 70,000 7 روز
4 تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 دورو 1000 دورو 145 200 107,000 7 روز
5 تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 یکرو 1000 یکرو 100 145 35,000 7 روز
6 تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 دورو 1000 دورو 100 145 53,000 7 روز
7 تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 یکرو 1000 یکرو 100 200 60,000 7 روز
8 تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 دورو 1000 دورو 100 200 80,000 7 روز

تحریر ایرانی 2000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر ایرانی 2000 تایی A4 یکرو 2000 یکرو 200 290 220,000 7 روز
2 تحریر ایرانی 2000 تایی A4 دورو 2000 دورو 200 290 300,000 7 روز
3 تحریر ایرانی 2000 تایی A5 یکرو 2000 یکرو 145 200 110,000 7 روز
4 تحریر ایرانی 2000 تایی A5 دورو 2000 دورو 145 200 150,000 7 روز
5 تحریر ایرانی 2000 تایی A6 یکرو 2000 یکرو 100 145 55,000 7 روز
6 تحریر ایرانی 2000 تایی A6 دورو 2000 دورو 100 145 75,000 7 روز
7 تحریر ایرانی 2000 تایی - 10x20 یکرو 2000 یکرو 100 200 80,000 7 روز
8 تحریر ایرانی 2000 تایی 10x20 دورو 2000 دورو 100 200 110,000 7 روز

تحریر ایرانی 5000 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر ایرانی 5000 تایی A4 یکرو 5000 یکرو 200 290 460,000 7 روز
2 تحریر ایرانی 5000 تایی A4 دورو 5000 دورو 200 290 560,000 7 روز
3 تحریر ایرانی 5000 تایی A5 یکرو 5000 یکرو 145 200 230,000 7 روز
4 تحریر ایرانی 5000 تایی A5 دورو 5000 دورو 145 200 280,000 7 روز
5 تحریر ایرانی 5000 تایی A6 یکرو 5000 یکرو 100 145 115,000 7 روز
6 تحریر ایرانی 5000 تایی َA6 دورو 5000 دورو 100 145 140,000 7 روز
7 تحریر ایرانی 5000 تایی 10x20دورو 5000 دورو 100 200 190,000 7 روز
8 تحریر ایرانی 5000 تایی - 10x20 یکرو 5000 یکرو 100 200 160,000 7 روز

تحریر 80گرمی 1000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80گرمی B4 یکرو 1000تایی 1000 یکرو 340 240 260,000 5 روز 270,000 2 روز
2 تحریر 80گرمی B4 دورو 1000تایی 1000 دورو 340 240 380,000 5 روز 400,000 2 روز
3 تحریر 80گرمی B5 یکرو 1000تایی 1000 یکرو 170 240 130,000 5 روز 135,000 2 روز
4 تحریر 80گرمی B5 دورو 1000تایی 1000 دورو 170 240 190,000 5 روز 200,000 2 روز
5 تحریر 80گرمی B6 یکرو 1000تایی 1000 یکرو 170 120 65,000 5 روز 67,000 2 روز
6 تحریر 80گرمی B6 دورو 1000تایی 1000 دورو 170 120 95,000 5 روز 100,000 2 روز

تحریر 80گرمی 2000 تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80گرمی B4 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 340 240 420,000 5 روز 440,000 2 روز
2 تحریر 80گرمی B4 دورو 2000 تایی 2000 دورو 340 240 570,000 5 روز 590,000 2 روز
3 تحریر 80گرمی B5 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 170 240 210,000 5 روز 220,000 2 روز
4 تحریر 80گرمی B5 دورو 2000 تایی 2000 دورو 170 240 285,000 5 روز 295,000 2 روز
5 تحریر 80گرمی B6 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 170 120 105,000 5 روز 110,000 2 روز
6 تحریر 80گرمی B6 دورو 2000 تایی 2000 دورو 170 120 142,000 5 روز 147,000 2 روز

تحریر 80گرمی 5000تایی سایز B

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80گرمی B4 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 340 240 870,000 5 روز 910,000 2 روز
2 تحریر 80گرمی B4 دورو 5000 تایی 5000 دورو 340 240 1,040,000 5 روز 1,060,000 2 روز
3 تحریر 80گرمی B5 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 170 240 435,000 5 روز 455,000 2 روز
4 تحریر 80گرمی B5 دورو 5000 تایی 5000 دورو 170 240 520,000 5 روز 530,000 2 روز
5 تحریر 80گرمی B6 یکرو 5000 تایی 5000 یکرو 170 120 218,000 5 روز 227,000 2 روز
6 تحریر 80گرمی B6 دورو 5000 تایی 5000 دورو 170 120 260,000 5 روز 265,000 2 روز