قیمت فرم های عمومی

سربرگ کتان 120 گرمی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 سربرگ کتان 120 گرمی A4 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 210 297 500,000 5 روز
2 سربرگ کتان 120 گرمی A4 دورو 1000 تایی 1000 دورو 210 297 670,000 5 روز
3 سربرگ کتان 120 گرمی A5 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 210 148 250,000 5 روز
4 سربرگ کتان 120 گرمی A5 دورو 1000 تایی 1000 یکرو 210 148 335,000 5 روز
5 سربرگ کتان 120 گرمی A6 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 148 105 130,000 5 روز
6 سربرگ کتان 120 گرمی A6 دورو 1000 تایی 1000 یکرو 148 105 168,000 5 روز