قیمت فرم های عمومی

6 ساعته

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
طول عرض قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1 تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 200 290 225,000 6 ساعت
2 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی یکرو 1000 یکرو 210 297 280,000 6 ساعت
3 گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 200 290 565,000 6 ساعت
4 گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 200 290 350,000 6 ساعت
5 تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی دورو 1000 دورو 210 297 375,000 6 ساعت
6 گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی 2000 دورو 200 290 645,000 6 ساعت
7 تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 200 290 290,000 6 ساعت
8 گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 145 200 283,000 6 ساعت
9 گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 145 200 175,000 6 ساعت
10 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو 1000 یکرو 210 148 140,000 6 ساعت
11 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی دورو 1000 دورو 210 148 190,000 6 ساعت
12 گلاسه 135گرمی A5 دورو 2000 تایی 2000 دورو 145 200 325,000 6 ساعت
13 تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 145 200 120,000 6 ساعت
14 تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 145 200 145,000 6 ساعت
15 گلاسه 135گرمی A6 یکرو 2000 تایی 2000 یکرو 100 145 145,000 6 ساعت
16 تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 1000تایی 1000 یکرو 148 105 70,000 6 ساعت
17 گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی 1000 یکرو 100 145 87,000 6 ساعت
18 گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی 2000 دورو 100 145 165,000 6 ساعت
19 تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی 1000 یکرو 100 145 60,000 6 ساعت
20 تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی 1000 دورو 100 145 75,000 6 ساعت